Forget password | ลืมรหัส

 

 

เกร็ดความรู้ เล็ก ๆ น้อย ๆ : อาการเครื่องยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกตินี้ เกิดจาก...

 

อาการเครื่องยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกตินี้ เกิดจากสาเหตุหลายประการประกอบกันขึ้นมา เช่น

1. การปรับแต่งส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศไม่ถูกต้อง ในส่วนนี้ถ้าเกิดจากส่วนผสมหนาเกินไป
(ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลงมากเกินไป) ซึ่งเกิดจากการปรับที่คาร์บูเรเตอร์ หรือระบบฉีดเชื้อเพลิง ซึ่งถ้าส่วนผสมหนาเกินไป
ก็จะทำให้กินน้ำมันมากในช่วงที่เครื่องเดินเบา ดังนั้นช่างหรือบุคคลที่ทำการปรับแต่งส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิง
กับอากาศจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และมีเครื่องมือที่ใช้วัดไอเสียของรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ เพื่อที่จะรู้
ได้ว่าส่วนผสมเครื่องยนต์หนาหรือบาง

2. กรองอากาศอุดตัน สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือ กรองอากาศเกิดการอุดตัน เพราะ
ถ้ากรองอากาศเกิดการอุดตันแล้ว จะทำให้อากาศผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้น้อย ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง และควันดำ

3. เครื่องยนต์หลวม อาการของเครื่องยนต์หลวมนั้น ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์เกิดการกินน้ำมัน เนื่องจาก
ถ้าเครื่องยนต์หลวมแล้ว จะส่งผลถึงกำลังอัดของเครื่องยนต์ให้ลดน้อยถอยลงไป นอกจากนี้ถ้าเครื่องยนต์หลวมก็จะส่งผล
การสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องด้วย

4. ระบบจุดระเบิดบกพร่อง ในส่วนของระบบจุดระเบิดบกพร่องนี้ ก็เป็นอีกสาเหตุอีกอันหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง เช่นหัวเทียนบอด สายหัวเทียนขาดใน สายคอยล์ขาดใน หรือการตั้งจังหวะไฟจุดระเบิดไม่ถูกต้อง สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ของระบบจุดระเบิดที่บกพร่อง ก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าปกติ ในด้านของการป้องกัน
และแก้ไขในเรื่องของรถยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกตินี้ สามารถทำได้โดยการดูแลเอาใจใส่กรองอากาศ พยายามทำ
ความสะอาดหรือเปลี่ยนบ่อยๆ ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
สำหรับการปรับแต่ง และระบบจุดระเบิดนั้น ท่านคงต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ และระบบจุดระเบิดตามระยะเวลาที่กำหนด
ซึ่งในการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญพอสมควร และมีเครื่องมือในการตรวจสอบด้วย จึงจะเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ส่วนสาเหตุที่เกิดจากเครื่องยนต์หลวมคง ต้องแก้ไขโดยการ OVERHAUL เครื่องใหม่ (ยกเครื่องหรือฟิตเครื่อง) ในส่วน
ของการป้องกันนั้น จะทำได้ก็คือ การดูแลรักษา และเอาใจใส่ หมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่องตามระยะเวลา ปรับแต่งค่าต่างๆ ของเครื่องยนต์ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต ในการตรวจสอบนั้น ท่านสามารถ
ตรวจสอบได้จากการสังเกตอาการผิดปกติ นั่นคือมีกลิ่นเหม็นของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกมาจากท่อไอเสียมาก หรือเกิดเป็นควันดำ
ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน หรือเร่งเครื่องยนต์

 

 

  HOME | BOARD | CLASSIFIEDS | ซื้อ BMWe34 | ขาย BMWe34 | MEMBER | STORY | NEW&EVENT | GALLERY | SPONSORS | CONTACT | LINK  
 
    By : web-thai.com, siammodify.com, aosoft.co.th